Posljednje novosti

Odabir područja:

Aktualnosti : obavijesti DPPŽ-a

Osnovna škola "Braće Radića" Pakrac objavljuje javni poziv za iskaz interesa za obavljenje poslova edukacije u projektu "Osmijeh po osmijeh - sreća" - radionice u školskom dnevnom boravku.


© 1999.-2018. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):2386002-1130011794

Stjepan Štajduhar produkt